แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองสังกัด App

ใช้ในการะลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ inDrive กับกรมขนส่งทางบก ประเภทรถบ้านเท่านั้น

หลังจากท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้วท่านสามารถปริ้นท์เอกสาร 2 ชุด และติดต่อ กรมขนส่งเพื่อขอความเห็นชอบในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านแอป พร้อมกับเอกสารอื่นๆตามข้อมูลในนี้ สำหรับกรุงเทพให้ท่านติดต่อเขต 5 อาคาร 3 ชั้น 3 หรือขนส่งหลักสำหรับต่างจังหวัด

หนังสือรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้บริการ

ชื่อผู้ให้บริการ:
บริษัท แอพพิเคชั่น จำกัด
ที่อยู่ผู้ให้บริการ:
1032 ถนนพลโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อ-นามสกุลผู้ประสานงาน:
นาย อิเล็กทรอนิกส์
หมายเลขโทรศัพท์:
02-1234567

ส่วนที่ 2 ข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่รับรอง :
007
วันที่ลงทะเบียนใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส
1 กันยายน 2566
ชื่อระบบอิเล็กทรอนิก
DLT Driver

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลรถที่ต้องการขอรับรอง (รายการจดทะเบียนรถ)

* กรณีเป็นรถที่ไม่มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเพียงแหล่งพลังงานเดียว(BEV) ให้ระบุยี่ห้อ แบบ และกำลังพิกัดของมอเตอร์ไฟฟ้า

ส่วนที่ 4 ค่ารับรอง

  1. ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมาเป็นจริงถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
  2. ขอรับรองว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์ รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ทุกประการ
วันที่:
February, 12th, 2024
ลายเซ็นผู้มีอำนาจ
Mr. X YZ
ฉันรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

ทางเราจะส่งเอกสารให้ท่านผ่านอีเมล์เร็วๆนี้ หรือ ทางทีมงานอาจมีการติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่านอีกครั้ง
Oops! Something went wrong while submitting the form.